Allmänna garantivillkor

Lagstadgade rättigheter
En extra garanti som erbjuds av oss kan aldrig påverka de lagstadgade rättigheterna och påståenden som du kan vidta mot oss på grund av kontraktet om vi misslyckades med att uppfylla vår del i kontraktet. 

En extra garanti definieras som varje engagemang från oss som ger dig rättigheter eller fordringar, utöver vad som föreskrivs i lag, i händelse att vi misslyckas med att uppfylla vår del i kontraktet.


Detta garantiavtal gäller endast
vid försäljning av toalettlösningar samt andra produkter i nyskick.

 • För konsument löper garantiåtagandet 2 till 10år från ursprunglig leveransdag, vänligen se garantitiden för just din produkt.
 • För förbränningstoaletter gäller följande garantiperiod på vissa förslitnings-/förbrukningsdetaljer:
  - Element 1 år,
  - Askpotta 2 år
  - Termogivare 2 år
 • För reservdelsprodukter gäller en garantiperiod på 6 månader
 • Om produkten används i näringsverksamhet gäller garantiåtagandet i 1 år från ursprunglig leveransdag, oavsett produkt


Under förutsättning att
produkten installerats, monterats och använts på ett korrekt sätt i enlighet med dess specifikationer, egenskaper och användningsområde

 • Och att felanmälan innehåller följande:
  - Installationen styrkts med bildmaterial
  - Samtliga i felanmälan nämnda uppgifter är korrekt lämnade
  - Leveransdatumet styrkts av ett inköpskvitto
 • Åtar sig Separett AB sig vid bristande funktion i eller skada på produkten med undantag för fall som specificeras i nedan punkt om tillverkarens ansvar ersätta kostnader för arbete samt material under förutsättning att reparationen utförs av tillverkaren el utsedd auktoriserad servicepartner.
  - Köparen förbinder sig att inom skälig tid från det att funktionsfelet eller skadan upptäckts anmäla detta till säljaren eller till tillverkaren.
  - Köparen skall därefter, efter kontakt med servicepartner, själv tillse transport till och från serviceverkstaden alternativt stå för eventuella kostnader samt risk i samband med detta.


För avhjälpande av fel skall
köparen lämna in produkten till tillverkaren eller till av tillverkaren utsedd servicepartner.

 • Avhjälpandet av konstaterat fel sker inom skälig tid från det att köparen anmält felet och transporterat produkten till tillverkaren eller av tillverkaren utsedd servicepartner.
 • Vad som anses vara skälig tid beror bland annat på köparens behov av produkten, tillgång till reservdelar och verkstadskapacitet hos servicepartnern.
 • Utförs garantiservice på plats täcks alla reskostnader av kunden då Separett inte tillämpar "på-plats-service".

Tillverkarens ansvar omfattar ej

 • Normal förslitning, normal korrosion eller brister i ytskikt som ej påverkar produktens funktion. - Skador uppkomna utav felaktig installation el felaktig hantering/användning,
  - Olyckshändelser, t.ex. fel uppkomna på grund av åsknedslag.
  - Service/reparation utförts av annan än av tillverkaren utsedd servicepartner,
  - Originaldelar ej använts,
  - Användning av produkten fortsatt efter det att fel upptäckts,
  - Produkten använts intensivare än vad som är förenligt med tillverkarens rekommendationer,
  - Produkten inte använts med normal aktsamhet
  - Produkten inte har haft service och underhåll enligt tillverkarens anvisning.
  - Transportskador, ev. transportskador ska rapporteras till transportbolaget.
  - Skadegörelse eller annan onormal yttre påverkan
  - Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra en fackmannamässig bedömning gällande eventuell garantiåtgärd.

Vid konstaterat fel utanför garantivillkoren åtar sig tillverkaren att specificera ett kostnadsförslag för avhjälpning av detta.

Eventuella tvister som rör tolkningen av detta garantiavtal ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse.

 • Kan överenskommelse ej träffas skall tvist slutgiltigt avgöras genom förenklat skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammare.
 • Separett AB följer allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist